slyde
slyde
slyde
slyde
slyde
Новости
13-03-2015, 11:16
Інформація для акціонерів
         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00215108)(місцезнаходження: 50106, вул. Електрозаводська, 1к, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20.04.2015р. о 9 год. 30 хв. в залі засідань ПАТ «Електрозавод» за адресою: вул. Електрозаводська, 1к, Жовтневий р-н, м. Кривий Ріг.

Реєстрація учасників зборів проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 8.00 до 9.15.

Для реєстрації акціонерам – учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 14 квітня 2015 року.

Порядок денний

  1. Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  4. Затвердження звіту Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

  5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
  6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

  8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2015 рік.
  9. Затвердження порядку прийняття рішень про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, до дати проведення наступних загальних зборів акціонерів.

  10. Надання повноважень на підписання значних правочинів директору Товариству.

 

З матеріалами порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, щоденно з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., крім суботи та неділі, у кабінеті (кімнаті) № 243, а в день проведення зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного є директор Товариства Стельмах Олексій Вікторович. Пропозиції щодо порядку денного приймаються письмово за місцезнаходження товариства не пізніше як за 20 днів до дати скликання зборів.

Довідки за тел. (050) 488-45-38, (050) 453-86-20.